Dochody i wydatki 2014 r.
 
Dochody             180.524.449,64 zł    
bieżące              174.300.397,70 zł   (96,55%)
majątkowe             6.224.051,94 zł   (3,45%)
 
Wydatki             174.645.406,30 zł
bieżące              167.178.742,51 zł   (95,7%)
majątkowe            7.466.663,79 zł    (4,3%)
 
Nadwyżka budżetowa 5.879.043,34 zł
Przychody budżetu     5.081.581,18 zł (wolne środki z 2011 r.)
Rozchody budżetu      5.227.999,96 zł
 
Dochody z majątku gminy
Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1.864.538 zł
Najem, dzierżawa składników majątkowych i innych umów 1.742.567 zł
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 393.607 zł
Sprzedaż majątku gminy 3.417.656 zł
Sprzedaż wyrobów 750.743 zł
Pozostałe dofin. dotacje 2.349.924 zł
 
Wydatki budżetu 2014 r. - 174.645.406,30 zł
Wydatki majątkowe 7.466.663,79 zł (4,3%)
Wydatki bieżące 167.178.742,51 zł (95,7%)
W wydatkach ogółem zostały zaplanowane rezerwa ogólna i celowa (po aktualizacji planu w kwocie 682.206,48 zł) i nie były wykorzystane.
 
Wydatki na poręczenia, gwarancje, spłaty po likwidacji SP ZOZ.    
Poręczenia zaplanowano pierwotnie w kwocie 1.459.917 zł; po zaktualizowaniu planu zabezpieczono kwotę 345.019,77 zł, która nie została wykorzystana.
Na spłaty odsetek od własnych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykorzystano 1.015.946,21 zł.
Spłaty zobowiązań wynikających z porozumień i przejętych umów bankowych po likwidacji SP ZOZ za 2014 wyniosły 8.103.714,98 zł. W stosunku do roku 2013 były niższe o 745.612,07 zł.
 
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. (bez poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem zobowiązań do spłaty przejętych po likwidacji SP ZOZ).
Stan na koniec 2013 r. 51.293.842,72 zł
Stan na koniec 2014 r. 36.697.348,63 zł (tj. 20,3% dochodów), z tego: kredyty, pożyczki (w tym z MF), obligacje (22.541.365,77 zł), umowy długoterminowe po SP ZOZ (13.419.447,86 zł). Spłata w roku analizowanym wyniosła 14.596.493,09 zł.