Pabianice złożyły wniosek o unijną dotację na opracowanie nowego programu rewitalizacji miasta w konkursie, który ogłosił Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dofinansowanie mogłoby wynieść do 85,5 proc. wartości, czyli 179,9 tys. zł przy wkładzie własnym w wysokości 29,7 tys. zł.

We wniosku wstępnie wskazano obszar Starego i Nowego Miasta, połączony traktem ul. Zamkowej ze Starym Rynkiem, a także tereny bulwarów nad Dobrzynką i Lewitynu oraz opuszczone tereny poprzemysłowe jako części miasta najbardziej zdegradowane, wymagające w pierwszej kolejności działań rewitalizacyjnych.

- Głównym problemem centrum ze Starym Rynkiem jest utrata wiodących funkcji miejskich, brak pozytywnego wizerunku, klimatu dla aktywności społeczno-gospodarczej i integracji mieszkańców. Niekorzystne zjawiska w śródmieściu wystąpiły już wcześniej, utrwaliły się i nawarstwiają – mówi Renata Sielczak, naczelnik Wydziału Urbanistyki UM.

Opracowanie programu rewitalizacji poprzedzą pogłębione analizy (w strefie społecznej, gospodarczej, przestrzenno–funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej) i wykonanie pełnej diagnozy dla ostatecznego wyznaczenia obszarów kryzysowych, zdegradowanych i do rewitalizacji. Ważnym elementem będzie włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, np. przez spotkania informacyjne, warsztaty i konsultacje.

- Program rewitalizacji to szeroki dokument, który obejmuje kompleksowe przekształcanie zdegradowanych obszarów miasta w sferze ekonomicznej, społecznej czy dostępności usług, a nie tylko działania remontowo-techniczne – tłumaczy Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. - Wpisano w nim m.in. działania, które poprawią jakość życia mieszkańców, przyczynią się do aktywizacji zawodowej i społecznej, zapobiegną wykluczeniu społecznemu na tym terenie (np. animatorzy i świetlice środowiskowe).