Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza do korzystania z różnych form aktywizacji dla osób bezrobotnych oraz współpracy w zakresie planu rozwoju, w ramach dofinansowania w wysokości 80% lub 100% na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracodawców i pracowników, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pula dostępnych środków wynosi 800.000 zł.

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne w 2019 r. odbędzie się w dniach 1 – 14 lutego.

Wnioski powinny spełniać co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rok 2019, tj.: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych „Barometr zawodów Powiat Pabianicki 2019”, „Barometr zawodów Województwo Łódzkie 2019"; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowych, wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjecie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu; wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.

Termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien być określony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia wniosku i nie później niż 1 października 2019 r.

Zasady przyznawania środków z KFS na 2019 rok oraz wnioski z załącznikami znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” na stronie internetowej http://www.pabianice.praca.gov.pl

Wniosek w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie urzędu w pokoju 218 (budynek B, II piętro) w godz. 8.00–14.00. Za datę złożenia wniosku uznaje się faktyczny dzień wpłynięcia wniosku do siedziby urzędu.