Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od 9.08.22, Urząd Miejski ustalił plan kontroli dotyczący realizacji obowiązków w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi przez właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola dotyczy 1137 posesji. Jej celem jest wyeliminowanie przypadków nielegalnego odprowadzania ścieków. Za łamanie przepisów, jak i unikanie kontroli, grozi grzywna.

Właściciele posesji muszą mieć:
–    aktualną umowę z firmą asenizacyjną,
–    dowody opłaty za wykonaną usługę (faktury, rachunki, paragony) potwierdzające wywóz nieczystości z częstotliwością stosowną do pojemności zbiornika bezodpływowego, ilości osób zamieszkałych na nieruchomości oraz ilości zużytej wody.

- Kontrole dokumentów odbywają się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ul. św. Jana 4 - informuje rzecznik Aneta Klimek. - Właściciel nieruchomości, która nie jest przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie pisemnie poproszony o ich przedstawienie, a jeżeli  tego nie zrobi, inspekcję w terenie przeprowadzą  pracownicy urzędu i funkcjonariusze Straży Miejskiej.