Stypendium może otrzymać uczeń (szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych), zamieszkały na terenie gminy miejskiej Pabianice. Warunkiem jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Ta nie może przekroczyć kwoty 600 zł (netto) na osobę.

Jak obliczyć dochód? Sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 345,00 zł miesięcznie od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający (tj. za sierpień) miesiąc złożenia wniosku. Potem łączny dochód dzieli się przez ilość członków rodziny. W przypadku utraty dochodu należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Wnioski na stypendium można pobrać w szkole ucznia lub w Wydziale Edukacji UM (ul. św. Jana 10). Wnioski wraz z załącznikami o uzyskiwanych dochodach należy złożyć do 15 września na dany rok szkolny (teraz to jest rok szkolny 2023/2024) w szkole lub UM przy ul. św. Jana 10, II piętro, pok. nr 8.

– Pomoc udzielana jest na 10 miesięcy – mówi Waldemar Boryń, naczelnik wydziału. – Wynosi około 110 zł miesięcznie.

Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku (w grudniu za 4 miesiące i w czerwcu za 6 miesięcy) na podstawie wydanej decyzji oraz imiennych rachunków przedstawionych przez rodziców ucznia.

– W roku to w sumie kwota około tysiąca złotych – dodaje naczelnik.

Pomoc udzielana jest na pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, kulturalnych, turystycznych i innych), zakup wyposażenia niezbędnego do celów edukacyjnych (podręczniki, odzież sportowa, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.), przejazdu do szkoły oraz innych wydatków związanych z edukacją dziecka.

Zasiłek przysługuje uczniowi w sytuacji losowej (choroba, śmierć rodzica, zalanie, pożar itp.). Wniosek na zasiłek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację losową należy złożyć nie później niż 2 miesiące po zdarzeniu w szkole lub w Wydziale Edukacji, UM przy ul. św. Jana 10 (wnioski na zasiłki pobieramy tam, gdzie wnioski na stypendia).