- Mamy istotną zmianę w przepisach, która daje możliwość wznawiania postępowań o odszkodowania dla osób internowanych - wyjaśnia prawnik Jarosław Pinder. - Osoby, które wcześniej otrzymały odszkodowanie w granicach 25.000 zł lub jeszcze się o to nie zwracały, teraz mogą wznawiać zakończone postępowanie lub występować o odszkodowanie po raz pierwszy, już bez ograniczeń kwotowych.

Zgodnie z Ustawą z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznaje się za nieważne orzeczenia wydane przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności.

- Stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się za równoznaczne z uniewinnieniem - wyjaśnia.

Stwierdzenie nieważności orzeczenia następuje na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Sprawiedliwości, prokuratora, osoby represjonowanej, osoby uprawnionej do składania na jej korzyść środków odwoławczych, a w razie śmierci, nieobecności w kraju lub choroby psychicznej osoby represjonowanej, także jej krewnego w linii prostej, przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwa oraz małżonka. Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują również osobom mieszkającym obecnie bądź w chwili śmierci w Polsce, represjonowanym przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1956 r. oraz na terytorium Polski w granicach ustalonych w Traktacie Ryskim, w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1956 r. 

Odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z orzeczeń albo decyzji, o których mowa w ust. 1, nie mogły łącznie przekroczyć kwoty 25.000 zł do czasu, gdy Trybunał Konstytucyjny na rozprawie 1 marca 2011 r. orzekł, iż art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego dodany ustawą z dnia 19 września 2007 r. jest niezgodny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

- I stąd osoby, które wcześniej otrzymały odszkodowanie w granicach 25.000 zł lub jeszcze się o to nie zwracały, mogą wznawiać zakończone postępowanie lub występować o odszkodowanie po raz pierwszy, już bez ograniczeń kwotowych - tłumaczy Pinder.

Jarosław Pinder udziela informacji pod tel. 604629977 lub zaprasza do biura, ul. Toruńska 25