Starosta ogłosił konkurs na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Waryńskiego 11. Pospiesz się, bo dokumenty można składać do 15 listopada do godz. 15.00.


STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Działając na podstawie art. 9 ust 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t. j. Dz. U. z 2013, poz. 674)
STAROSTA PABIANICKI
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
95-200 Pabianice, Waryńskiego 11
1. Wymagania formalne (konieczne):
a) wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych służbach
zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
b) posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
f) niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi,
g) bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych,
kodeksu postępowania administracyjnego,
h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe magisterskie,
b) dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Syriusz Std), poczty elektronicznej
i urządzeń biurowych oraz korzystania z zasobów Internetu,
c) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
d) wysoka kultura osobista,
e) odporność na stres,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania
zadań,
h) dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) promocja usług i reprezentowanie PUP na zewnątrz,
b) koordynowanie, realizowanie i nadzorowanie zadań z zakresu administracji
samorządu powiatowego, wynikających z aktów prawnych i na podstawie
pisemnego upoważnienia Starosty Pabianickiego, w tym: wydawanie decyzji
administracyjnych, planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, EFS,
innych funduszy strukturalnych i budżetu PUP,
c) współpraca z organami samorządów lokalnych, organami administracji rządowej,
z PRZ, szkołami i placówkami oświatowymi, Ochotniczymi Hufcami Pracy,
i innymi instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej,
d) planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy PUP,
e) koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych,
f) organizowanie i inicjowanie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy,
g) inicjowanie i organizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych,
h) planowanie kontroli w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy,
i) opracowywanie analiz, informacji, programów i prognoz lokalnego rynku pracy,
j) przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi regulaminu organizacyjnego PUP,
k) uchwalanie regulaminu pracy, regulaminu ZFŚS,
l) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych,
m) ocena działalności PUP,
n) powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP, zatrudnianie, ocenianie
i zwalnianie pracowników PUP,
o) powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych,
p) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie spraw
dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej i OC w PUP,
q) nadzorowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
r) wnioskowanie do Starosty o upoważnienie pracowników PUP do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Starosty Pabianickiego,
s) zatwierdzanie planów finansowych budżetu PUP,
t) zatwierdzanie planów gospodarowania środkami Funduszu Pracy i z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Informacje dodatkowe:
a) Wymiar czasu pracy - zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (etat).
b) Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach,
ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice
c) Zależność służbowa: Starosta Pabianicki
5. Wymagane dokumenty:
1) podanie wraz z uzasadnieniem ubiegania się o przyjęcie na stanowisko objęte
konkursem (list motywacyjny),
2) życiorys w formie curriculum vitae w układzie chronologicznym,
3) koncepcja (wizja) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach,
promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji
wykorzystania środków zewnętrznych (maksymalnie 5 stron),
4) kserokopie dyplomów świadectw i innych dokumentów potwierdzających
wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
5) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty
potwierdzające wymagany staż pracy, w tym w publicznych służbach zatrudnienia
lub w innych instytucjach rynku pracy, przy czym przez staż pracy rozumie
się okres zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, dokumenty
potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,
6) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość
języka polskiego – dotyczy to wyłącznie kandydatów będących obywatelami Unii
Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na- podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) oświadczenia o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych,
- niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat
przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
- niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9) wykaz złożonych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008
r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z wykazem wszystkich złożonych dokumentów
należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego
2 lub pocztą na adres Starostwa j.w. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” w terminie do dnia
15 listopada 2013 r do godziny: 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do Starostwa
Powiatowego w Pabianicach).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Pabianicach po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Tryb pracy Komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach jest do wglądu w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem : www.powiat.pabianice.bip.info.pl
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, kandydaci zostaną poinformowani
indywidualnie.
Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję konkursową powołaną Zarządzeniem
Starosty Pabianickiego.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach i Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul.
Piłsudskiego 2 i Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach przy ul. Waryńskiego 11.
Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.
Wyłonienie kandydata w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Pabianicach nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym
stanowisku.