Po raz 19. Wol­bórz go­ścił naj­lep­szych bie­ga­czy ­- prze­ła­jow­ców na Ogól­no­pol­skich Ma­so­wych Bie­gach Prze­ła­jo­wych Zrze­sze­nia LZS. Od­by­ło się 16 bie­gów w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych i na róż­nych dy­stan­sach (od 600 m dla naj­młod­szych bie­ga­czy ze szkół pod­sta­wo­wych, do 5.000 m dla rocz­ni­ka 1994 i star­si). Wy­star­to­wało po­nad 900 bie­ga­czy i bie­ga­czek z całego kraju. W biegu na 800 m Pabianice reprezentował Jakub Nowogrodzki (SP 13 w Pabianicach). Kuba wy­grał bieg na 800 m w kategorii rocznik 2004 i zdobył złoty medal, tocząc zaciętą walkę do samego końca z Jakubem Ceregrą z klubu GKS Olsza Olszyna. Trasa biegu była bardzo urozmaicona krótkimi, ale bardzo wymagającymi stromymi podbiegami.