Spotkanie informacyjne organizowane przez PARP odbędzie się w Warszawie, 26 stycznia.

Przedsiębiorcy z całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów usług proinnowacyjnych, świadczonych przez akredytowaną lub zgłoszoną do akredytacji Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB, z którą wcześniej nawiązali współpracę), mających doprowadzić do wdrożenia innowacji. Obszary wsparcia to m.in.: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania, ochrony wartości niematerialnych i prawnych, a także udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania czy certyfikacji. Konieczne jest realizowanie usług objętych wsparciem w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Zainteresowani wnioskodawcy po nawiązaniu współpracy z IOB składają wniosek o dofinansowanie projektu do PARP. Minimalna wartość wsparcia to 25 tys. zł, maksymalna - 294 tys. zł. Dotacja może stanowić nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Dofinansowanie dla projektów:

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim 3.045.000;

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie 28.255.000 zł.

Szczegóły i regulamin konkursu: www.poir.parp.gov.pl.

Prezentacja poddziałania / informacje o szkoleniu: http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-1-po-ir-26-01-2016r-warszawa

Pytania: info@parp.gov.pl; tel.: (022) 432 89 91-93.