Po śmieci bliskiej osoby prawdziwym wyzwaniem jest zmierzyć się z kwestią formalno-prawną, która dotyczy bezpośrednio kwestii regulujących sprawę związanych z majątkiem. Po śmierci takiej osoby obowiązuje właściwa kolejność dziedziczenia. Zawsze w pierwszej kolejności dziecko spadkodawcy jak i małżonek spadkodawcy uzyskują bezpośrednie prawa do dziedziczenia. Testament często wynika z życia spadkodawcy, który sam w swojej ostatniej woli informuje rodzinę o podziale majątku. Jeśli osoba pozostawiająca spadek miała więcej niż jedno dziecko, wówczas majątek spadkodawcy wynosi połowę spadku lub inną równą część.

Dziedziczenie próba otwarcia spadku udział spadkowy rodzica dziedziczącego

Zdarzają się jednak sytuacje gdy spadkodawca nie pozostawił ostatniej woli i nie został powołany spadkobierca i żadna inna osoba która tym spadkobiercą może być. Wówczas w grę wchodzi tylko dziedziczenie z tytułu ustawy a nie dziedziczenie testamentowe co na pewno ma znaczenie. W sytuacji gdy dochodzi do chwili gdy następuje otwarciu spadku, dzieci spadkodawcy uzyskują majątek z tytułu dziedziczenia testamentowego. Ojcostwo rodzica musi być potwierdzone aby ten mógł dziedziczyć na ustalonych w prawie zasadach. Gdy nie ma małżonka spadkodawcy pozostającego, wówczas dziedziczy kolejna osoba, która prawnie nabiera takiej możliwości.

Udział spadkowy odbywa się na równych zasadach, przez co jedną czwartą całości spadku uzyskuje formalnie małżonka spadkodawcy. Jeśli nie ma zstępnych spadkodawcy to wówczas spadek przypada dla dziadków spadkodawcy czyli rodziców w równych częściach co jest istotne. Wtedy wartość wynosi połowę spadku. W chwili otwarcia spadku udział spadkowy dotyczy kręgu spadkobierców gdzie wlicza się małżonka spadkodawcy, zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, oraz dalszych zstępnych spadkodawcy, którzy mogą starać się o spadek.

Majątek należy się spadkobiercy ustawowemu z tytułu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy

Zawsze uwzględnia się wszystkich wyjąwszy zstępnych spadkodawcy ale najczęściej majątek przypada zawsze jego dzieciom. Jeśli nie ma dzieci to wówczas rodzice spadkodawcy stają się formalnie właścicielami spadku. Jeśli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku to w takiej sytuacji w miejsce zmarłego wchodzi rodzeństwo spadkodawcy dziedzicząc część która formalnie miała przypaść rodzicom, co zawsze oznacza połowę spadku. Sytuacja gdy spadkodawcy nie dożyło otwarcia zdarzają się dosyć często, ale wszystko jest prawnie regulowane, co jest bardzo istotne. Spadek przypada małżonkowi spadkodawcy no chyba że spadkodawca ma orzeczenie rozwodu, wówczas może on dziedziczyć całość majątku.

Co się dzieje po śmierci spadkodawcy kto dalej przejmuje spadek

Jeśli nie ma rodzeństwa spadkodawcy to w dalszej kolejności to dziadkowie spadkodawcy mogą dziedziczyć spadek, w momencie gdy nie stwierdzono małżonka spadkodawcy oraz rodzeństwa spadkodawcy a dalsi zstępni spadkodawcy czy dzieci małżonka spadkodawcy nie zostały ustalone, to wówczas z braku zstępnych spadkodawcy gdzie udział spadkowy matki spadkodawcy nie jest możliwy, wówczas dziadkowie dziedziczą w pełni po równo majątek. Przepisy dotyczą podziału spadku zwłaszcza w sytuacji braku zstępnych spadkodawcy powołani do dziedziczenia występują w odpowiedniej kolejności.

Konkretna forma udziału następuje według zasad. Zawsze jest tak że przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym nie na odwrót. Spadek przypada dziadkom spadkodawcy lecz dopiero wtedy gdy stwierdzi się brak innych dziedziczących. To bardzo istotne gdyż najczęściej spadek przypada rodzeństwu spadkodawcy jeśli formalnie nie ma rodziców spadkodawcy. Spadkodawcą może być każda osoba upoważniona z mocy prawa. W momencie gdy któryś z nich dożył otwarcia spadku, może być traktowany jako spadkobierca.

Sytuacja gdy żadne ze spadkobierców nie dożyło otwarcia spadku to spadek przypada skarbowi państwa

Czasem dochodzi do sytuacji gdzie żadne ze spadkodawców formalnie nie żyje. W takich wypadkach do otwarcia spadku nie następuje gdyż prawnie żadne z dziedziczących nie dożyło chwili otwarcia spadku wówczas podział tego udziału następuje w pełni przez skarb państwa gdzie wlicza się w to gmina ostatniego miejsca zamieszkania osoby, która pozostawiła spadek. Warto pamiętać że taka forma spełnienia określonego świadczenia majątkowego jest zawarta w obowiązującym prawie. Takie ważne kwestie ulegają właściwej regulacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Takie dziedziczenie ustawowe zdarza się rzadko ale mimo wszystko gdy nie ma pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych w sposób formalny czy brak małżonka spadkodawcy. W chwili określenia braku małżonka spadkodawcy lub sam spadkodawca wystąpił o nieuznanie majątku lub też testament został unieważniony, to wówczas państwo przejmuje majątek w sposób prawny i zgodny z obowiązującym prawem. To bardzo istotne aby orientować się w obowiązujących przepisach aby spadkobierca dowiedział się, że oprócz majątku przejmuje też ewentualne długi. Gdy w sytuacji prawnej żadne z dziedziczących nie dożyło otwarcia spadku, udział dla państwa jest uzasadniony. Do powstania artykułu wykorzystano informacje o dziedziczenie z: https://zachowek.biz.pl/dziedziczenie-ustawowe/