Możemy np. korzystać ze zwolnienia chorobowego, urlopów itd. Istnieje kilka rodzajów stosunków pracy – występują pomiędzy nimi istotne różnice.

 

Umowa na okres próbny

W trakcie maksymalnie 3-miesięcznego okresu próbnego pracodawca może przekonać się, czy sprawdzimy się na konkretnym stanowisku, a my mamy okazję zweryfikować, czy chcemy wykonywać obowiązki w danej firmie. Zawarcie tego rodzaju umowy może (ale nie musi) poprzedzać podpisanie dokumentu na czas określony lub nieokreślony. Pracownika i pracodawcę obowiązuje okres wypowiedzenia, którego długość zależy od czasu, po upływie którego umowa miała samoczynnie wygasnąć. Okres wypowiedzenia wynosi:

3 dni – gdy okres próbny trwa maksymalnie 2 tygodnie;

1 tydzień – gdy okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie;

2 tygodnie – gdy okres próbny trwa 3 miesiące.

 

Umowa na czas określony

Może być zawierana maksymalnie trzykrotnie, na okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Czwarta umowa z mocy prawa jest zawierana na czas nieokreślony, nawet jeśli strony postanowią inaczej. Umowa nie staje się bezterminowa, gdy została zawarta w celu:

wykonywania obowiązków przez okres kadencji,

zastępstwa pracownika w trakcie usprawiedliwionej nieobecności,

wykonywania pracy sezonowej lub dorywczej.

Do przekształcenia nie dochodzi również wówczas, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny, jakie leżą po jego stronie.

Praca na podstawie umowy na czas określony uprawnia do korzystania z urlopów pracowniczych, płatnego zwolnienia lekarskiego, ochrony przez zwolnieniem itd.

 

Umowa na zastępstwo

Praca na zastępstwo odbywa się na tych samych zasadach co wykonywanie obowiązków na podstawie umowy na czas określony.

 

Umowa na czas nieokreślony

Rozważając przyjęcie określonej oferty pracy, zwracamy uwagę na stabilność zatrudnienia oraz przywileje pracownicze. Na najkorzystniejsze warunki możemy liczyć, pracując na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wypowiadając ją, pracodawca ma obowiązek umotywować swoją decyzję. W przypadku innych rodzajów stosunków pracy nie musi tego robić.

 

Mianowanie

Na podstawie mianowania pracują osoby zatrudnione w administracji państwowej. Szczegółowe przepisy dotyczące tego stosunku pracy znajdują się w odrębnych ustawach: o pracownikach administracji państwowej, o służbie cywilnej itd. W przypadku mianowania umowa jest podpisywana najczęściej na czas określony, a zatrudnionemu przysługują przywileje, takie jak np. dodatek do pensji lub dłuższy urlop.

 

Powołanie

Na podstawie powołania są zatrudnieni pracownicy organów administracji państwowej. Organ powołujący może w każdej chwili zdecydować się na odwołania pracownika z określonego stanowiska. Konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia.

 

Wybór

Praca na podstawie wyboru dotyczy m.in. wójtów, starostów czy marszałków województw. Na czas wyboru można pozostawać w stosunku pracy z innym pracodawcą, pod warunkiem skorzystania z urlopu bezpłatnego. Stosunek pracy zawarty na podstawie wyboru rozwiązuje się samoczynnie wraz z wygaśnięciem mandatu.