Niestety w rolnictwie występuje nadmierna eksploatacja gleby z użyciem dużej ilości nawozów azotowych, jak również brak płodozmianów, brak przerw w uprawach, które pozwoliłyby się zregenerować glebie oraz stosowanie nawozu jakim jest wapno granulowane słabej jakości. Nie bez znaczenia jest też zanieczyszczone powietrze spowodowane działalnością człowieka (wysokoemisyjne źródła ogrzewania, duży ruch samochodowy, przemysł ciężki), które przyczynia się do zakwaszenia opadów atmosferycznych. Czynniki te wpływają na zakwaszenie gleby oraz jej wyjałowienie w materię organiczną, która jest niezbędna dla prawidłowej wegetacji roślin. Należy tutaj nadmienić, że 60% gleb w naszym kraju, które są przeznaczone pod uprawy rolnicze jest klasyfikowana w odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym co wpływa negatywnie na rośliny uprawne, które w różnym stopniu są wrażliwe na pH gleby. Nie trzeba dodawać, że zakwaszona gleba przyczynia się do pogorszenia jakości upraw i mniejszych plonów, co jest spowodowane tym, że rośliny mają problem z optymalnym pobieraniem wystarczającej ilości składników mineralnych z gleby. Z upraw rolniczych dotyczy to w szczególności uprawy kukurydzy, pszenicy, rzepaku i jęczmienia, natomiast do upraw sadowniczych, które są wrażliwe na kwaśny odczyn gleby możemy zaliczyć uprawę czereśni, orzechów, wiśni, leszczyny i śliwy.

Skuteczną i konieczną metodą służącą podniesieniu odczynu pH jest wapnowanie gleby z użyciem nawozu mineralnego jakim jest wapno granulowane, przez co poprawiają się jej właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne. Stosując dobrej jakości wapno granulowane zmniejszamy jej zakwaszenie, co z kolei wpływa się na poprawę warunków wegetacji roślin. Należy pamiętać, że w celu utrzymania poziomu pH gleby na stałym i odpowiednim poziomie należy wapnować glebę systematycznie co 2-4 lata, najlepiej wczesną wiosną przed wegetacją roślin uprawnych i jesienią po zakończeniu wegetacji. Okres wiosenny i jesienny jest najlepszym czasem na stosowanie wapna granulowanego z uwagi na fakt, że do jego wymieszania z glebą w głąb warstwy ornej potrzeba wody, a tej nie brakuje w glebie podczas wiosennych roztopów. W przypadku jesiennego wapnowania gleby, zaleca się użyć wapno granulowane po żniwach, po rozłożeniu resztek pożniwnych, co dodatkowo przyczyni się do zasilenia gleby materią organiczną powstałą z ich rozkładu. Należy pamiętać, że bezpośrednio po wapnowaniu gleby nie należy stosować przez kilka tygodni nawozów azotowych.

Gleba, która nie będzie zakwaszona pozwoli roślinom na lepsze pobieranie azotu, fosforu i innych niezbędnych składników mineralnych, co przełoży się na szybszy wzrost roślin oraz większe i wyższe plony z upraw.