Rodzice mogą liczyć na zwrot kosztów za zakupione podręczniki szkolne nawet do 770 zł. Tyle dostaną jednak tylko w przypadku dzieci niepełnosprawnych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz tych korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

W tym roku programem „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach 1-3 i w klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej, klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie 2 liceum plastycznego, 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

O zwrot pieniędzy mogą ubiegać się opiekunowie uczniów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto, a w przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej – 539 zł netto. Specjalną opieką mają też być objęci uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji, które nie spełniają wymogów dochodowych. Tak będzie w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych

Jak zgłosić się do programu?

- Jak co roku rodzice mogą pobrać dokumenty w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek trzeba odnieść do sekretariatu – tłumaczy Marzenna Majchrzak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.

Dokumenty można było pobierać przez całe wakacje w szkole, do której od początku roku szkolnego będzie uczęszczał uczeń. Kto jeszcze tego nie zrobił, musi się pospieszyć. Dokumenty trzeba złożyć do połowy września. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych - kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski sprawdza specjalna komisja, która zgodnie z potrzebami rozdziela pieniądze.

Rodzice, którzy zostaną objęci programem, mogą liczyć na zwrot za książki od 225 zł do 770 zł.