Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron, oświadczenia pracownika lub ewentualnie rozwiązania bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca ma swoim koncie ciężkie przewinienia wobec pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Najpopularniejszym sposobem rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika jest złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy. Wniosek taki nie wymaga zgody pracodawcy ani uzasadnienia. Oczywiście najłatwiejszą metodą na rozstanie się z pracodawcą jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – ale nie zawsze jest to możliwe.

A zatem przy wypowiedzeniu umowy przez pracownika stosunek pracy zakańcza się po upływie okres wypowiedzenia. Najczęściej stosuje się terminy ustawowe, które zależą od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Ewentualnie można zastosować inne rozwiązania w konkretnej umowie o pracę. Zgodnie z ustawą okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku rozwiązania umowy zawartej na okres próbny zgodnie z ustawą okresy wypowiedzenia są następujące:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Strony ustalają w porozumieniu konkretne warunki rozstania się pracownika i pracodawcy. Pracownik podaje propozycję rozwiązania umowy o pracę – termin jej rozwiązania, ewentualnie inne uzgodnienia. Pracodawca jednak nie musi, a może przyjąć te warunki.

Potrzebny jest wniosek na piśmie, które podmiot zatrudniający musi jednoznacznie zaakceptować – dopiero wtedy dochodzi do porozumienia stron. Można w nim także ustalić, że np. do dnia zakończenia stosunku pracy pracownik wykorzystuje bieżący i zaległy urlop.

Rozwiązanie umowy o pracę

Aby jednak doszło skutecznie do rozwiązania umowy o pracę, pracownik musi w pasującym mu (ze względu na okoliczności życiowe bądź zawodowe) terminie złożyć na piśmie oświadczenie o chęci zakończenia stosunku pracy. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia – na to nie musi wyrażać zgody pracodawca, bo jest to zagwarantowane prawo pracownika w Polsce.

Trzeba pamiętać, iż okres wypowiedzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym złożeniu (a nie w dniu złożenia wypowiedzenia umowy). W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach lub od pierwszej soboty następującej po dokonaniu wypowiedzenia w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach.

Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie, zawierać datę oraz określenie, że to „Wypowiedzenie umowy o pracę”. Musi być napisane w nawiązaniu do danej umowy o pracę, posiadać oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę i oczywiście podpis.

Źródła: