Urząd Miejski w Pabianicach ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant w Straży Miejskiej w Pabianicach – 2 etaty.
Kandydat na to stanowisko musi mieć ukończone 21 lat i być niekaranym. Musi również posiadać obywatelstwo polskie i wykształcenie minimum średnie, korzystać z pełni praw publicznych. Musi być sprawny pod względem psychicznym i fizycznym oraz mieć nienaganną opinię i uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Chętni mogą składać dokumenty do 26 września do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim (ul. Zamkowa 16, pok. 36), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej”. Wymagane dokumenty to: życiorys, list motywacyjny, kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie i wiek kandydata do pracy; kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i (ewentualnie) staż pracy; kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej; własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata do pracy o korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.

Więcej informacji na stronie internetowej urzędu: http://bip.um.pabianice.pl/dokument.php?iddok=13143&idmp=696&r=r