Na pomysł rowerowej komisji wpadła jeszcze w ubiegłym roku Grażyna Wójcik, była i obecna przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Radzie Miejskiej. Wycieczkę przesunięto na ten rok, bo w ubiegłym pogoda była nieodpowiednia.

Wójcik zaprosiła w miniony wtorek radnych na wycieczkę szlakiem dróg rowerowych. Widać nie wszyscy mają rowery, a może też nie mieli czasu, bo na zbiórce przed ratuszem odliczyło się ich tylko 15, ale za to wszyscy w pełnym rynsztunku. Nie zabrakło prezydenta Grzegorza Mackiewicza i wiceprezydentów Aleksandry Jarmakowskiej-Jasiczek i Dawida Zakrzewskiego. Pojechali strażnicy miejscy i Robert Manios - prezes Stowarzyszenia Rowerowe Pabianice.

Marcin Chmielewski, naczelnik Wydziału Infrastruktury w UM, przypomniał, że z dwóch projektów (Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej oraz remontu tramwajowego w latach 2022-2023) wybudowano 14,7 km dróg rowerowych w Pabianicach. Do tego jeszcze 3,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Koszt tej inwestycji to 18,5 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło ponad 13,1 mln zł.

– Tak zwany okres trwałości inwestycji sięga 2028 roku – ujawnia naczelnik. – W tym czasie nie możemy ingerować w wybudowane ścieżki.

Robert Manios, prezes Rowerowych Pabianic, jest pełen uznania dla władz miasta za budowę ścieżek rowerowych. Ale po wycieczce z radnymi i codziennych podróżach rowerowych po mieście miał też uwagi i propozycje poprawy.

Oto uwagi i wnioski

1. Ulica Zamkowa - droga rowerowa jako tranzyt, bez możliwości komunikacji z ulicami po stronie północnej.

2. Rozwidlenie dróg rowerowych za rzeką Dobrzynką. Miejsce jest nieczytelne i źle oznakowane. Brakuje prawidłowego oznakowania pionowego oraz uzupełniającego poziomego.

3. Ulica Kopernika przy ul. Kazimierza. Wskazano zagrożenie w postaci przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez dość ruchliwą jezdnię, łączącą osiedle Bugaj z centrum miasta. Z uwagi na duży ruch (w tym ruch pieszych podążających do pobliskich szkół) poprawa bezpieczeństwa poprzez zastosowanie wyniesionego przejścia lub całej tarczy skrzyżowania.

4. Skrzyżowanie Kopernika/Bracka - brak widoczności między rowerzystami a pojazdami wyjeżdżającymi z Brackiej. Zalecane odsunięcie do lewego pasa wyjazdu z Brackiej. Dzięki temu zwiększy się pole widoczności.

5. Ulica „Grota” Roweckiego odcinek miejski – zalecane uzupełnienie oznakowania poziomego na jednokierunkowych drogach o strzałki informujące o kierunku jazdy.

6. Starsza nawierzchnia z kostki brukowej wymaga kompleksowej modernizacji.

7. Droga rowerowa na ul. „Waltera” Jankego wymaga gruntownego remontu. Warto zastanowić się nad nowym układem drogowym w ramach kompleksowego remontu. Doraźnie należy poprawić strome przejazdy przez wjazdy w osiedlowe uliczki, uzupełnić ubytki w nawierzchni oraz usunąć niebezpieczne miejsce w postaci studzienki telekomunikacyjnej za ul. Smugową i krawężniki na przejazdach.

8. Przy wieżowcach na ul. „Waltera” Jankego od wielu lat stoi pojemnik na odzież. Jego usytuowanie przy wyjeździe z osiedla jest nieprawidłowe oraz stwarza zagrożenie w ruchu. Należy przenieść w inne miejsce.

9. Do czasu remontu całej drogi, na odcinku między Nawrockiego i Bugaj rozważyć zorganizowanie w pasie jezdni odseparowanej dwukierunkowej drogi dla rowerów (podobne rozwiązanie spotkać można w wielu polskich miastach).

10. Skrzyżowanie ulic Świetlickiego/Bugaj - doprowadzić drogę rowerową na ul. Świetlickiego do ulicy Bugaj po stronie północnej i wykonać włączenie do jezdni.

11. Poprawić nawierzchnię z kostki brukowej na ul. Świetlickiego od ul. Bugaj do ul. Jutrzkowickiej.

12. Droga rowerowa na ul. Popiełuszki. Jedna z piękniejszych tras rowerowych miasta, ale konieczne jest uzupełnienie jej o ciąg pieszy oraz zalecane poszerzenie ciągu rowerowego oraz montaż foto-budek przy wjeździe na ciąg.

13. Ulica Jana Pawła II - odcinek przy PCM. Należy uzupełnić brakujący odcinek na wysokości zatoki autobusowej.

14. Ulica Jana Pawła II - przy kościele św. Kolbego. Konieczna wymiana nawierzchni z kostki na trwalszą, asfaltową lub jednolitą betonową.

15. Ulica Jana Pawła II - przejazd przy ul. Konopnickiej. Uzupełnić oznakowanie poziome w linię ciągłą od strony drogi rowerowej oraz rozważyć ustawienie znaku „zakaz wjazdu” za przejazdem po stronie ciągu pieszo-rowerowego, jako powtórzenie.

16. Ulica Jana Pawła II – przejazd przy ul. Cichej. Z racji sporego ruchu, w tym pieszych podążających do pobliskiej szkoły, należy wykonać wyniesione przejście lub całe skrzyżowanie.

17. Ulica Jana Pawła II - przy SP 13. Obowiązkowo wynieść przejścia dla pieszych przy szkole i uzupełnić organizację ruchu o przejazdy rowerowe oraz w obrębie szkoły o drogę dla pieszych i rowerów.

18. Ulica Targowa. Przygotować koncepcję zmiany organizacji ruchu oraz modernizacji ulicy.

19. Skrzyżowanie ulic Targowa/Orla. Uzupełnić organizację ruchu o czytelny azyl umożliwiający wjazd w ulicę zgodnie z obecną organizacją ruchu.

20. Ulica Jana Pawła II - dojazd do ul. Świętokrzyskiej. Zmienić organizację ruchu za ul. Targową, umożliwiając kontynuację jazdy po tej samej stronie drogi i zakończyć przejazdem rowerowym, tak jak zostało to wykonane na ul. Warszawskiej.

21. Skrzyżowanie ul. Zamkowa/Konopnickiej. Z uwagi na brak widoczności między uczestnikami ruchu zaleca się zmianę organizacji ruchu na ulicy Konopnickiej i Wyspiańskiego. Rozważyć wprowadzenie ruchu jednokierunkowego: a. Konopnickiej z kierunkiem jazdy do Moniuszki; b. Wyspiańskiego z kierunkiem jazdy do Zamkowej.

22. Ulica Zamkowa - odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Wyspiańskiego. Z uwagi na brak różnicy poziomów między miejscami parkingowymi a ciągami dla pieszych, należy zastosować rozwiązania uniemożliwiające wystawanie pojazdów poza wyznaczone miejsca parkingowe.

23. Cała ulica Zamkowa - ulice po północnej stronie. Należy umożliwić wjazd i zjazd z drogi rowerowej dla wszystkich kierunków jazdy w ulice po północnej stronie miasta.

a. Brakuje zjazdów z drogi rowerowej w następujące ulice:

Poniatowskiego, Lutomierską, Żeromskiego, Traugutta (śluza z powtórzonym sygnalizatorem), św. Jana (śluza z powtórzonym sygnalizatorem), Piłsudskiego, Gdańską;

b. Brakuje wjazdów na drogę rowerową dla wyjeżdżających z drogi podporządkowanej w prawo: Gdańskiej, Okulickiego (brak wjazdu w lewo i prawo), Traugutta, Żeromskiego, Lutomierskiej, Poniatowskiego.

24. Ulica Zamkowa/skrzyżowania.

Przy wyjeździe z ulic podporządkowanych po północnej stronie brakuje informacji (poziomej oraz pionowej) o kierunku jazdy do drogi rowerowej i samej jej obecności po drugiej stronie na Zamkowej.

Jedna z uwag dotycząca pojemnika na odzież stojącego przy wieżowcach na ul. „Waltera” Jankego od razu została zgłoszona przez wiceprezydenta Zakrzewskiego do władz Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.