W poniedziałek na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi po raz pierwszy w tym roku odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę jeszcze w grudniu 2015 roku.
Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Tomasz Michułka, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 21 osób, w tym 8 kobiet.
Po przeszkoleniu podstawowym 40 nowo przyjętych policjantów będzie pełnić służbę w łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz trafi do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego.
W 2015 roku garnizon łódzki przyjął w swoje szeregi 132 osoby - 42 policjantki oraz 90 policjantów.
W 2014 roku garnizon łódzki zasiliło 247 policjantów, z czego 85 to kobiety.

I ty możesz zostać policjantem. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok.

Procedura rekrutacji do służby w Policji składa się z następujących etapów:

- ogłoszenie Komendanta Głównego Policji o rozpoczęciu procedury doboru; złożenie wymaganych dokumentów oraz ich ocena; rozmowa wstępna,

- test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny MultiSelect, rozmowa kwalifikacyjna - ustalenie stanu zdrowia; postępowanie sprawdzające.

Potrzebne dokumenty :

- podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu), kserokopie świadectw pracy,

- książeczka wojskowa (do wglądu), inne dokumenty istotne dla postępowania, np. świadectwa ukończenia kursów, prawo jazdy (do wglądu).

ZŁÓŻ DOKUMENTY w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi lub w najbliższej jednostce Policji – w takim przypadku dokumenty są przesyłane do w/w sekcji.

Przygotuj się do:

Testu wiedzy (ogólnej) i testu sprawności fizycznej – realizowany jest przez wybraną przez kandydata szkołę Policji (w Legionowie, Katowicach, Pile, Słupsku lub Szczytnie).

Testu psychologicznego „MultiSelect” – realizowany jest przez Wydział Psychologów KWP w Łodzi.

Jednocześnie zbierane są wszechstronne informacje dotyczące kandydata, mające na celu ustalanie, czy spełnia on kryteria określone w art. 25 ust. 1 Ustawy o Policji.

Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej – realizowana jest przez 2 – 4-osobową komisję z KWP w Łodzi.

Następuje także ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej kandydata – realizowane przez Rejonową Komisję Lekarską MSW, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Etap ten składa się z : testu psychologicznego – przeprowadzanego przez Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz badań przeprowadzanych przez lekarzy specjalistów.

Etap kończy się wystawieniem orzeczenia lekarskiego.

Przeprowadzane jest również postępowanie sprawdzające – realizowane przez komórkę ds. ochrony informacji niejawnych KWP w Łodzi lub właściwej komendy powiatowej/miejskiej Policji.

Po zaliczeniu wszystkich etapów kandydat umieszczany jest na liście rankingowej, na której zajmuje określone miejsce – w zależności od liczby uzyskanych punktów (punktowane są etapy wskazane w ust. 3, 4 i 6). Za posiadane wykształcenie i umiejętności przyznaje się dodatkowe punkty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku niezaliczenia etapu postępowania odstępuje się od jego prowadzenia i obowiązuje określona w przepisach karencja (6 lub 12 miesięcy).

Odstąpienie dotyczy także przypadku niespełniania kryteriów określonych w art. 25 ust. 1 Ustawy o Policji oraz niepoddania się przez kandydata etapom lub czynnościom postępowania.

Przyjęcie do służby odbywa się w terminie określonym przez KGP w zależności od przyznanego limitu miejsc.

Osoba, która nie została przyjęta do służby z powodu niewystarczającej liczby punktów, jest brana pod uwagę w kolejnych terminach przyjęć. Nie może jednak być dłużej umieszczona na liście rankingowej, niż przez 12 miesięcy.

Średni czas opracowania kandydata do służby w Policji w woj. łódzkim wynosi 4 – 6 miesięcy.

Z dniem przyjęcia do służby osoba zostaje funkcjonariuszem Policji, mianowanym na najniższe stanowisko służbowe, tj. kursanta.

Otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości około 1.850 zł brutto.

W okresie do 1 miesiąca od dnia przyjęcia zostaje on skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe, trwające około 6 miesięcy, do jednej z wyżej wymienionych szkół Policji (lub do ośrodka szkolenia w Łodzi z siedzibą w Sieradzu). Po ukończeniu tego szkolenia (co jest obligatoryjne do dalszego pełnienia służby) – uposażenie funkcjonariusza wzrasta do kwoty około 2.650 zł brutto.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w garnizonie łódzkim. Nowi policjanci będą przyjmowani w transzach:

- 7 marca 2016 r. - 95 osób,

- 6 czerwca 2016 r. - 37 osób,

- 12 września 2016 r. - 65 osób,

- 28 listopada 2016 r. - 64 osoby.

Informujemy, że w oparciu o cyklicznie dokonywaną w 2016 r. analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby.

W ZWIĄZKU Z PRZYZNANYM LIMITEM PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY DLA GARNIZONU ŁÓDZKIEGO NA TERMIN 7 MARCA 2016 ROKU, INFORMUJEMY, ŻE DO 31 STYCZNIA 2016 ROKU DYŻURY PRZYJĘĆ DOKUMENTÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WYJĄTKOWO OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-15.00.