23 grudnia rozpoczyna się konkurs: Święta w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Zgłoszenie lokalizacji na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu - informuje Agnieszka Wójcik z Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Spółdzielni do przygotowania zewnętrznych świątecznych dekoracji.

Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi do 10 lutego. Zgłoszenia (jedna lokalizacja) adresu ładnego balkonu lub okna można zrobić  mailowo: konkurs@psm-pabianice.pl, telefonicznie pod nr. 513-038-588 i osobiście w PSM przy ul. Zamkowej 42/44. Trzeba podać imię i nazwisko właściciela, lokatora lub osoby upoważnionej, adres lokalizacji (nr domu i mieszkania), nr telefonu.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest kuchenka mikrofalowa, za drugie grill elektryczny, a za trzecie miejsce czajnik elektryczny.

 

 

Regulamin Konkursu

„Święta w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

23 grudnia 2013 roku – 21 stycznia 2014 roku

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 42, 

95-200 Pabianice, NIP 731-000-46-68, REGON 000487580, KRS 0000053903.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Zgłoszenie lokalizacji na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

4. W konkursie będą oceniane dekoracje świąteczne balkonów i okien znajdujących się 

w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za wyjątkiem pracowników Organizatora i najbliższych rodzin pracowników Organizatora.

6. Cele konkursu:

-    rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji rzeczywistości,

- zachęcenie mieszkańców Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do przygotowania zewnętrznych świątecznych dekoracji.

 

2. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Zgłaszanie lokalizacji: 23 grudnia 2013 r. – 21 stycznia 2014 r.

2. Jury dokona oceny dostarczonych zgłoszeń najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. 

3. Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi najpóźniej 10 lutego 2014 roku. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną, mailową lub listowną.

 

3. ZGŁOSZENIA

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 lokalizację (1 adres).

2. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać właściciele lub użytkownicy wskazanych lokalizacji (balkon, okno) lub osoby trzecie, za pisemną zgodą właściciela lub użytkownika wskazanej lokalizacji.

3. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać:

- elektronicznie, na adres konkurs@psm-pabianice.pl,

- telefonicznie pod nr. 513-038-588,

- osobiście w siedzibie głównej Organizatora (ul. Zamkowa 42/44, 95-200 Pabianice) – Biuro Obsługi Mieszkańców Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przekazując: imię i nazwisko właściciela, lokatora lub osoby upoważnionej, adres lokalizacji (nr domu i mieszkania), nr telefonu.

4. Termin zgłaszania lokalizacji upływa 21 stycznia 2014 r.

5. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz promocją konkursu i Organizatora. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii nagrodzonych lokalizacji w mediach lokalnych i regionalnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

6. Oceny dekoracji dokona Jury Konkursu w składzie wyznaczonym przez Organizatora.

 

4. NAGRODY

1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę w postaci kuchenki mikrofalowej.

2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę w postaci grilla elektrycznego.

3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę w postaci czajnika elektrycznego.

4. Nagrody można odbierać w siedzibie Organizatora przez okres trzydziestu dni od rozstrzygnięcia konkursu, czyli w terminie do 10 marca 2014 roku.

5. Na okres reklamacyjny składa się czternastodniowy okres składania reklamacji oraz siedmiodniowy okres rozpatrywania reklamacji.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.