1 milion zł wyniesie budżet obywatelski w Pabianicach w 2016 roku. Tyle publicznych pieniędzy trafi w ręce pabianiczan, którzy sami zdecydują, na co je wydać. Wnioski do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane w dwóch obszarach: zadania przyczyniające się do rozwoju miasta i zadania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Koszt jednego zadania nie może przekroczyć 100.000 zł oraz musi być do wykonania i rozliczenia w jednym roku.

- Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec lub organizacja pozarządowa, dołączając listę 15 osób popierających zgłoszony pomysł - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Formularze wniosków i inne potrzebne dokumenty będą do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim (ul. Zamkowa) i w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych przy ul. Narutowicza lub ze strony internetowej UM.

Wnioski będą przyjmowane do 17 lipca w Biurze Obsługi Interesanta UM lub za pośrednictwem poczty.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nasza propozycja została wzięta pod uwagę? Po pierwsze, trzeba mieć ukończone 16 lat (rocznikiem w 2015, bez względu na miesiąc urodzin). Do wniosku należy załączyć listę 15 mieszkańców popierających realizację zadania, zawierającą: nazwisko i imię, rok urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy w odpowiednio wskazanym miejscu.

- Do 31 sierpnia wnioski będą analizowane pod względem formalnym i merytorycznym przez odpowiednie wydziały urzędu - pod kątem zgodności z przepisami i planem zagospodarowania przestrzennego, możliwością realizacji w czasie jednego roku budżetowego, realności i kompletności oszacowania kosztów - dodaje rzeczniczka.

Ostateczna lista projektów, które będą poddane głosowaniu, zostanie sporządzona i podana do publicznej wiadomości do 22 września.

W głosowaniu od 7 do 20 października pabianiczanie zdecydują, jakie projekty zostaną zrealizowane. Prezydent uwzględni je w projekcie budżetu miasta na rok 2016, który przedstawi Radzie Miejskiej.