Zobacz: Starcie prezydentów 5 października na żywo w Życiu Pabianic

21 października pójdziemy do wyborów samorządowych. Nie dla wszystkich jest to jednak takie proste. Niepełnosprawni mogą liczyć na specjalne względy.

Kto i jakie ułatwienia ma zapewnione? Wyborcy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jeśli nie mają możliwości osobiście, to mogą oni głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Mogą też zagłosować w lokalu, który sami wybiorą. Na przykład dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głosowanie korespondencyjne

Taki zamiar niepełnosprawny wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 8 października. Będzie on dotyczył obu tur głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 8 października. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, PESEL a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Co ważne, do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Niewidomi też mają swoje prawa. Wyborca niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Co znajduje się w doręczanym pocztą pakiecie? Koperta zwrotna, opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także – o ile wyborca tego zażądał – nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.

Wszystkie niezbędne informacje o głosowaniu korespondencyjnie znajdują się na stronie PKW (także w wersji audio)

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również drugiej tury wyborów.

Pomoc innej osoby podczas głosowania

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba. Także niepełnoletnia. Co ważne, pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Ta osoba może wejść za zasłonę z niepełnosprawnym. Nie może to być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Głosowanie osobiste w lokalu wyborczym

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w swoim obwodzie głosowania, ale nie musi. Niepełnosprawny sam może wybrać lokal wyborczy, np. taki dostosowany do jego potrzeb. Jak to zrobić?

Zobacz: Jak wpisać się do rejestru wyborców przez internet lub w urzędzie

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. 

Które z lokali w Pabianicach przystosowane dla osób niepełnosprawnych? 

  • Dom Pomocy Społecznej, ul. Łaska 86
  • Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 55/61
  • I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, ul. Stanisława Moniuszki 132
  • Szkoła Podstawowa nr 13 im. S. Sempołowskiej, ul. Jana Pawła II 16
  • Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Cicha 26
  • Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Kościuszki, ul. 20 Stycznia 9/13
  • Osiedlowy Dom Kultury „BARAK” PSM, ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 18a
  • Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Bugaj 58
  • Zespół Szkół nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego, ul. św. Jana 27
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika, ul. Mokra 28/34

---

Życie Pabianic zaprasza na debatę kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Pabianic: Włodzimierza Stanka i Grzegorza Mackiewicza. Starcie będzie można śledzić na żywo 5 października o 18.00 na łamach portalu zyciepabianic.pl.