Zarejestrowany został 1 września Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Popis Zbigniewa Dychto. To on jest kandydatem tego komitetu na prezydenta Pabianic w jesiennych wyborach. Planuje wygrać wybory po raz trzeci.
 
Jego pełnomocnikiem wyborczym jest syn Marcin Dychto, a pełnomocnikiem finansowym Elżbieta Pluta (skarbniczka miasta). Komitet zarejestrowany jest w domu przy ul. Wrzosowej, gdzie mieszka prezydent. Wśród kandydatów na radnych u Dychty znajdziemy między innymi Andrzeja Sautera.
 
Na liście jest też Komitet Wyborczy Wyborców Blok Samorządowy Razem. Pełnomocnikiem wyborczym jest Henryk Ratajski, a finansowym Danuta Morawska. Komitet ma siedzibę przy ul. Łaskiej. Ich kandydatem na prezydenta jest Grzegorz Mackiewicz.
 
Z Ksawerowa jest Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Dublewskiego. Z Dobronia Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Jarzębaka.
 
Mamy też Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Społecznikowska", którego pełnomocnikiem jest Mariusz Tszydel, a finansowym Rafał Frankiewicz. Komitet ma siedzibę przy ul. Smugowej.
 
Czy pani skarbnik straci pracę? Na emeryturę chce przejść 30 listopada.
 
Zgodnie z przepisami urzędnik administracji publicznej nie może był pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego. Czy to też dotyczy pani Pluty?
 

Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.

Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

3) poseł do Parlamentu Europejskiego;

4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową;

10) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.