PRZYPOMNIENIE:

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 

 1. II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach ul. Pułaskiego 29, 95-200 Pabianice

 2. Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice

 

......................................................................................................................................................

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.),
   

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 3. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania
  i rozwoju publicznej szkoły lub placówki,

 4. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 5. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

 6. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 7. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 8. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -
  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 9. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3).

 10. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 11. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 12. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 13. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

 15. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

 16. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -
  w przypadku nauczyciela,

 17. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 18. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn.zm) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 19. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 20. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora:

- II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

- Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,”

do 26.04.2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do wydziału) na adres: Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Pabianickiego ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

„Regulamin pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki” znajduje się do wglądu w Wydziale Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego
w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.