- Rok temu wzięło w nim udział około 100 osób – mówi Aleksandra Stasiak.
 
- A w tym roku na uczestników rajdu czekają nagrody. Do wygrania jest rower i drobniejsze upominki – mówi Robert Kraska.
 
Rower ufundowali radni SLD Marek Gryglewski i Piotr Duraj.
 
Pozostali członkowie SLD zrzucili się na pozostałe nagrody.
 
- Prosimy zapisywać się wcześniej, żebyśmy mogli przed rajdem przygotować losy. Gdy wrócimy na Stary Rynek, będzie losowanie nagród - tłumaczy Stasiak.
 
Rajd potrwa 45 minut. Rowerzyści przejadą 10 kilometrów. Gdy wrócą, przed pomnikiem Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe odbędzie się więc z okazji 1 Maja – Święta Pracy.
 
Zapisy drogą e-mailową na adres: stasiak.aleksandra@vp.pl
 
REGULAMIN III PIERWSZOMAJOWEGO RAJDU ROWEROWEGO
I. Organizator rajdu: Sojusz Lewicy Demokratycznej w Pabianicach
II. Termin rajdu: 01.05.2016 r. (niedziela) g. 9:30 – 10:00
III. Organizacja rajdu:
Zbiórka – pomnik Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe, godz. 9:15
Trasa rajdu (ok. 10 km):
1. Start – godz. 9:30 ,
2. Przejazd ulicą Warszawską do ul. Myśliwskiej (skręt w prawo),
3. Przejazd ulicą Myśliwską do ul. Szpitalnej (skręt w lewo),
4. Przejazd ulicą Szpitalną do ul. Granicznej (skręt w prawo),
5. Przejazd ul. Graniczną do ul. 20 Stycznia (skręt w prawo),
6. Przejazd ul. 20 Stycznia do ul. Grota Roweckiego,
7. Przejazd ul. Grota Roweckiego do ul. Bugaj (skręt w prawo),
8. Przejazd ul. Bugaj do ul. P. Skargi (skręt w prawo),
9. Przejazd ul. P. Skargi do ul. Sobieskiego (skręt w lewo),
10. Przejazd ul. Sobieskiego do ul. Stary Rynek,
11. Koniec trasy przy Pomniku Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe, ok. g. 10:00.
O g. 10:00 przy pomniku Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe, odbędzie się wiec z okazji obchodów
Święta Pracy, następnie losowanie upominków dla uczestników rajdu oraz ciepły poczęstunek.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania drogą e-mailową na adres: stasiak.aleksandra@vp.pl lub dostarczenia do dnia 28.04.2016 r. do siedziby organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osob pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej). Każdy wypełniony wniosek jest kolejno numerowany przez organizatorów i stanowi podstawę do wzięcia udziału w losowaniu upominków.
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową)
rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
V. Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu
oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy
rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych
uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i
hamowanie,
8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub
polanie,
10. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych,
stwarzających zagrożenia,
11.Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
VI. Na trasie zabrania się:
1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3. niszczenia przyrody,
4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
5. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
VII. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno
wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone
przez uczestników,
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
5. Po zakończonym rajdzie organizator przewiduje ciepły poczęstunek na placu Starego Rynku.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu
rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.