Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, prezydent Grzegorz Mackiewicz poinformował o przekazaniu do prokuratury sprawy gospodarowania finansami przez Spółdzielnię Socjalną Zielone Pabianice.

- W związku z wątpliwościami co do gospodarki finansowej i materiałowej prowadzonej przez spółdzielnię, w kwietniu została skierowana tam kontrola w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej – wyjaśnił prezydent. - Na wstępie miała ona charakter kontroli właścicielskiej, przysługującej miastu jako jednemu ze udziałowców, a po posiedzeniu rady nadzorczej została rozszerzona na całą gospodarkę finansową spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice powstała w 2016 roku. Utworzyło ją miasto wraz ze Stowarzyszeniem Oratorium – Przygoda Życia. Wkład finansowy miasta wynosi 2.000 zł wpisowego i 200 zł udziału. Zajmuje się przede wszystkim pielęgnacją i utrzymywaniem czystości terenów zielonych oraz porządkowaniem chodników, placów i skwerów miejskich. Spółdzielnia administruje także tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe, przyjmując zlecenia na plakatowanie. Od 2018 realizuje również usługi opiekuńcze na terenie miasta na zlecenie MCPS-u w Pabianicach. Świadczy również opiekę nad osobami starszymi w zakresie komercyjnym. Od początku założeniem spółdzielni było zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych korzystających wcześniej z pomocy społecznej i objęte wsparciem Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

Teraz działalności Spółdzielni przyjrzy się prokuratura.

- W związku z treścią protokołu pokontrolnego, sporządzonego przez trzyosobowy zespół kontrolny 26 kwietnia, w szczególności w zakresie wątpliwości dotyczących gospodarowania finansami, jak i rzetelności wykonywania powierzonych umów oraz faktem, że prowadzenie dalszych czynności wyjaśniających w sprawie jest poza możliwościami i kompetencjami miasta jako jednego ze spółdzielców, przekazaliśmy pełną dokumentację do prokuratury i na policję – poinformował prezydent.

10 maja na walnym zgromadzeniu spółdzielni, z udziałem przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, została odwołana z funkcji dotychczasowa prezes zarządu Justyna Kirsz, a jej obowiązki przejęła Anna Kilańska i Barbara Wiracka jako członek zarządu, których zadaniem jest jak najszybsze uporządkowanie spraw formalno-prawnych i przywrócenie skutecznej działalności spółdzielni socjalnej.

- Urząd Miejski wdrożył wszystkie procedury przewidziane na wymienioną okoliczność, między innymi od 4 maja prezydent zarządził kontrolę prewencyjną we wszystkich jednostkach współpracujących ze spółdzielnią socjalną Zielone Pabianice, w szczególności w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. Została zlecona zewnętrznej firmie audytowej, która ma trzy miesiące na przygotowanie raportu przepływów finansowych w tych jednostkach – dodaje Mackiewicz.

Dotychczas przedstawicielem miasta w Spółdzielni była Monika Szewczyk, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych. Wypowiedziała ona jednak umowę o pracę i od 19 kwietnia nie wypełnia już swoich obowiązków. Przedstawicielstwo objął zatem bezpośrednio prezydent. Na razie Grzegorz Mackiewicz nie chce przekazywać więcej szczegółów, pozostawiając sprawę w rękach organów ścigania.