Mottem konkursu było hasło: „Najlepsze wyjście – nie wchodzić”. Wypowiedział je Marek Kotański, organizator wielu przedsięwzięć dążących do uświadomienia młodym ludziom, jakie zagrożenia niesie za sobą uzależnienie od używek.
O tym, jak szkodliwy jest ich wpływ, doskonale wiedzą uczniowie pabianickich szkół, którzy 24 maja wzięli udział w I Miejskim Konkursie Profilaktycznym. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 oraz Straż Miejską w Pabianicach, patronat nad nim objął komendant Straży Miejskiej.
Celem konkursu było: pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, uświadomienie uczniom skutków palenia papierosów, picia alkoholu, promowanie zdrowego sposobu odżywiania się oraz zasad zachowania bezpieczeństwa.
Do konkursu przystąpiło pięć szkół: SP 1, SP 3, SP 8, SP 13 i SP 14. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna.
W I etapie konkursu każdy uczestnik zmagał się między innymi z testem, krzyżówką i piramidą żywieniową.
Po oddaniu wypełnionych prac uczniowie wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadziła Anna Tarun-Trzanek. Prowadząca wyjaśniła uczniom niezrozumiałe kwestie dotyczące udzielania pierwszej pomocy, a także uświadomiła, jak ważne jest posiadanie umiejętności ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Każdy z uczestników miał również okazję przećwiczyć resuscytację krążeniowo-wydechową na fantomie osoby dorosłej.
Gdy uczestnicy konkursu odbywali szkolenie, jury sprawdzało oddane testy. Najwięcej problemów sprawiło uczestnikom umieszczenie produktów żywieniowych w piramidzie zdrowego żywienia. Doskonałą znajomością tematu wykazali się: I miejsce – Izabela Chwalińska ze Szkoły Podstawowej nr 14,
II miejsce - Gaja Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 13,
III miejsce – Kinga Łuczak ze Szkoły Podstawowej nr 14.
II etap konkursu stanowiła ocena ulotki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Zgodnie z założeniami regulaminu ulotka musiała wskazywać negatywne konsekwencje wynikające z palenia papierosów lub picia alkoholu. Jury wzięło pod uwagę zawartość merytoryczną przygotowanej ulotki, jej oryginalność i pomysłowość, a także formę estetyczną pracy. Najwięcej punktów zdobyła ulotka przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.
Po zakończeniu II etapu nastąpiło podsumowanie punktów dla każdej szkoły i okazało się, że I miejsce zajęła SP 14, II miejsce SP 13, a na III miejscu uplasowała się SP 8.
Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat zagrożeń wynikających z uzależnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zwycięska drużyna dostała Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Pabianicach.
Stroną organizacyjną konkursu zajęli się: Wojciech Madejski i Grzegorz Gołębowski, pracownicy Straży Miejskiej w Pabianicach oraz Gabryela Wasilewska, Beata Kubasiewicz i Marzena Kołodziejska, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 8.