Organizuje go Młodzieżowy Dom Kultury. Mini-saga jest bardzo krótkim opowiadaniem na dowolny temat. Powinna mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I. 9-12 lat - forma komiksowa,

II. 13-15 lat - typowa mini-saga literacka,

III. 16-19 lat - typowa mini-saga literacka.

Dla uczniów kategorii wiekowej II i III objętość opowiadania jest ściśle określona i wynosi dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej). Tytuł mini sagi jest obowiązkowy i nie może przekraczać 15 wyrazów. Prace niespełniające tego wymogu nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I'll, he's, we're są liczone jako jedno słowo).

Uczniowie kategorii wiekowej I przygotowują opowiadanie w formie komiksowej (mini-saga comic), które musi zawieraćdokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów. Tytułjest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów.

Szkoły specjalne mają dowolność w kwestii wyboru formy oraz dostosowania poziomu wymagań dla swoich uczniów (albo typowa mini-saga, albo mini-saga komiks).

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto, w kategorii mini-saga komiks, oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową.

Prace uczestników kategorii II i III (czyli pisemne mini-sagi) napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (txt, .doc, odf) należy nadsyłać wyłącznie drogą e-mailową do 8 listopada na adres mdk@poczta.konsys.pl, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy kategorii I oraz szkół specjalnych nadsyłają swoje prace rysunkowe (mini-saga komiksy) pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION.

Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, szkoła i klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi pisemnej, a na odwrocie pracy w przypadku mini-sagi komiksowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo PWN.