Zapraszamy na wycieczkę „Pociągiem w Łódzkie” do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki! W programie między innymi spacer wzdłuż malowniczo meandrującej rzeki Grabi, połączony ze zwiedzaniem polskich schronów bojowych z 1939 roku.

Więcej o planie wycieczki i o tym, jak wygrać na nią bilet, w najbliższym Życiu Pabianic.

 

Regulamin konkursu:

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu w ramach projektu „Pociągiem w Łódzkie”, zwanego w dalszej części regulaminu - „Konkursem” dla czytelników „Życia Pabianic” jest Wydawca Życia Pabianic Agencja Dziennikarzy sp. z o. o. , zwany dalej „Organizatorem konkursu”.
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako realizator projektu przekaże nieodpłatnie Organizatorowi 20 biletów uprawniających do udziału w wycieczce do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki w dniu 27 lipca 2013 r.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony na łamach Życia Pabianic w numerze ukazującym się w dniu 23 lipca 2013 r.

CEL KONKURSU

 1. Utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i turystycznych województwa łódzkiego.
 2. Wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba powyżej 18 lat.
 2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
 6. Pytanie konkursowe dotyczyć będzie znajomości atrakcji przyrodniczych lub turystycznych Parku Międzyrzecza Warty i Widawki.
 7. W trakcie konkursu wyłonionych zostanie 10 zwycięzców.
 8. Nagrodami w konkursie będą bilety dla dwóch osób upoważniające do wzięcia udziału
  w wycieczce w ramach projektu „Pociągiem w Łódzkie” do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki w dniu 27 czerwca 2013 r.
 9. Odpowiedzi wraz z telefonem kontaktowym należy przesłać drogą elektroniczną w dniach 23 – 24 lipca 2013 r. na adres konkurs@zyciepabianic.pl.
 10. Nagrody w konkursie otrzyma pierwszych 10 osób, które prześlą poprawne odpowiedzi na wskazany adres mailowy.
 11. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.zyciepabianic.pl w dniu 25 lipca 2013 r., a zwycięzcy powiadomieni zostaną niezwłocznie mailowo, na adresy z których nadesłano odpowiedzi na zadane pytanie.
 12. Nagrody (bilety dla dwóch osób ) będzie można odebrać w siedzibie Życia Pabianic w dniach 25 – 26 lipca 2013 r. w godzinach 9.00 – 17.00.
 13. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przechodzi ona na kolejną osobę uprawnioną do jej odbioru, która zostanie poinformowana drogą mailową i telefonicznie.
 14. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 15. Konkurs przeprowadzają przedstawiciele Organizatora Konkursu.
 16. Warunkiem odbioru będzie okazanie dowodu tożsamości.