Na koniec roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejestrowanych było 4.359 osób bezrobotnych. W grudniu wyrejestrowano 554 bezrobotnych, w tym 345 osób z powodu podjęcia pracy. 98 osób odmówiło przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. I zostało skreślonych z listy bezrobotnych.

- Stopa bezrobocia w listopadzie w powiecie pabianickim osiągnęła poziom 9,6% - podsumowuje Joanna Kupś, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego. - Wskaźnik ten na przestrzeni roku zmalał o 1,7 punktu procentowego.

Z końcem grudnia zamknięto realizację powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2016 roku. Ze wstępnych danych wynika, że w minionym roku programami rynku pracy objęto 2.202 osoby. To o 425 więcej niż było planowane.
Na przestrzeni całego roku: 846 osób skorzystało ze stażów, 334 bezrobotnych zostało objętych zatrudnieniem w ramach robót publicznych, 246 osób skierowano do odbywania prac społecznie użytecznych, 214 osobom wypłacono dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 204 bezrobotnych skorzystało ze wsparcia w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osób młodych do 30. roku, 170 osób podjęło pracę na stanowiskach wyposażonych przez pracodawców w ramach refundacji, zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych objęto 96 bezrobotnych, 84 osoby wzięły udział w szkoleniach zawodowych, dodatkowo 8 osób objęto zatrudnieniem w ramach wtórnego zapotrzebowania w realizacji dofinansowania wynagrodzeń osób 50/60+.

W grudniu zakończono ocenę wniosków do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”. Spośród 13 biznesplanów komisja wybrała do dofinansowania 11 pomysłów. Do końca roku zawarto umowy z 10 osobami. Pomysłodawcom wypłacono już środki dotacji. W ciągu najbliższych 2 miesięcy osoby te rozpoczną prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Teraz prowadzone są zapisy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w kolejnym naborze, który został zaplanowany na przełom lutego i marca.

- Zgodnie z otrzymaną 27 grudnia decyzją finansową w tym roku powiat pabianicki będzie dysponował kwotą 13.124.600 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – dodaje rzeczniczka.