Stypendium szkolne może otrzymać uczeń z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto.

Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach trzeba złożyć do 15 września w szkole ucznia bądź w Urzędzie Miejskim w Pabianicach ul. Zamkowa 16 pok. 15.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich starający się o stypendia, wnioski mogą składać do 15 października w Urzędzie Miejskim.

Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca, a w przypadku słuchaczy kolegiów – od października do czerwca danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Pabianic, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się przez cały rok w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia. 

Do 15 września rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczną naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub II klasy gimnazjum, mogą starać się o dofinansowanie zakupu podręczników.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do środy 15 września włącznie.

Dofinansowanie dla ucznia kl. I-III SP wynosi do 170 zł, natomiast dla ucznia kl. II gimnazjum - do 310 zł.

Pomoc może być udzielona rodzinie zamieszkałej na terenie Pabianic, w której dochód miesięcznie na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w uzasadnionych przypadkach, rodzina przekraczająca kryterium dochodowe może ubiegać się o dofinansowanie. W tym roku szkolnym, bez względu na dochód, pomoc mogą uzyskać również uczniowie słabowidzący, niesłyszący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.