- W nadchodzącym roku szkolnym za podręczniki i ćwiczenia nie muszą płacić rodzice uczniów klas pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szkoły podstawowej oraz klas pierwszej i drugiej gimnazjum – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta Pabianic.

Wszystkie szkoły podstawowe z Pabianic w roku szkolnym 2016/2017 zostaną objęte rządową ofertą darmowego podręcznika dla klas I, II i III. Dodatkowo miasto otrzyma dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów.

Wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Dotyczy on pomocy finansowej na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji oraz materiałów edukacyjnych.

Pomoc zostanie skierowana do uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kwoty dofinansowania dla wyżej wymienionych uczniów, jeżeli nie korzystają oni z podręczników do kształcenia specjalnego, kształtują się następująco:

  • do 325 zł dla uczniów klas VI szkół podstawowych,

  • do 350 zł dla uczniów klas III gimnazjów,

  • do 390 zł dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,

  • do 445 zł dla uczniów liceów lub techników,

  • do 225 zł dla uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjów,

  • do 175 zł dla uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej i niekorzystających z podręczników zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy jedynie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły) należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 15 września 2016 roku. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodów zakupu: faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o dokonanym zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku szkół z Pabianic prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do wysokości wartości pomocy, o której mowa wyżej, zwraca prezydent miasta Pabianic. Dofinansowanie wypłacane będzie w kasie Urzędu Miejskiego, na podstawie dowodów zakupu przedłożonych w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu UM przy ul. św. Jana 10, pok. 1.