1 listopada zmieni się wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do ubiegania się o świadczenie rodzinne. Będzie wyższe o 100 zł i wyniesie 674 zł na osobę.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium wyniesie 764 zł na osobę.

Od 1 listopada wzrośnie także wysokość świadczenia rodzinnego: 

- z 77 do 89 zł na dziecko do 5 lat,

- ze 106 do 118 zł na dziecko w wieku 5-18 lat,

- ze 115 do 129 zł na dziecko w wieku 18-24 lat.

 

Z początkiem listopada zmieni się wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

- dodatek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko wyniesie 185 zł na dziecko (nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci),

- dodatek dla rodzin wielodzietnych wyniesie 90 zł na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat,

- 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku 5-24 lat.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła,

- 63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdami do szkoły.

 

Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie. Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego nie ulegnie zmianie i wyniesie 725 zł na osobę. 

Nowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej: 

od 1 października zmieni się kryterium dochodowe i wyniesie:

- 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 514 zł dla osoby w rodzinie. 

Kwota zasiłku stałego wzrośnie do 604 zł, a kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 288 zł.