Urząd Miejski ogłosił nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji. Jakie wymogi trzeba spełniać?

Należy posiadać:

- obywatelstwo polskie,

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowaną opinia,

- wykształcenie wyższe, mile widziane budowlane lub inżynieria środowiska.

Staż pracy nie jest wymagany.

Do 14 lipca do godz. 12.00 należy dostarczyć:

* życiorys,

* list motywacyjny,

* kserokopie dokumentów poświadczających obywatelstwo polskie, posiadane wykształcenie,

* własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

* własnoręcznie podpisaną klauzulę o treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.um.pabianice.pl/dokument.php?iddok=12871&idmp=696&r=r