Właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby zarządzające nieruchomościami na terenie Pabianic.

Na czym polega akcja?

Na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach
gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, w miejscach gromadzenia odpadów, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych i innych miejscach, gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

Przed wyłożeniem trutki trzeba usunąć wszelkie odpady, które mogą być pożywieniem dla szczurów i myszy. Należy też umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać go w trakcie trwania deratyzacji, przekazać padłe gryzonie do utylizacji, a po upływie terminu deratyzacji usunąć truciznę.

Akcja ta służy zapobieganiu przenoszenia przez myszy i szczury chorób zakaźnych na ludzi lub zwierzęta domowe.