Urząd Miejski w Pabianicach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
stworzenie i kierowanie referatem planowania przestrzennego,
opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
opracowywanie studiów i analiz przestrzennych,
opracowywanie koncepcji urbanistycznych i innych opracowań planistycznych,
współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w trakcie sporządzania opracowań planistycznych,
udział w posiedzeniach komisji oraz rad opiniujących merytorycznie sporządzane opracowania planistyczne,
przygotowywanie materiałów planistycznych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz czynny udział w tych konsultacjach,
sporządzenie dokumentacji prac planistycznych,
współpraca ze specjalistami przy opracowaniu projektów planów miejscowych, prognoz skutków finansowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko oraz innych dokumentów towarzyszących,
sporządzanie opinii i uwag w ramach opiniowania dokumentów planistycznych opracowywanych przez gminy sąsiednie i samorząd województwa,
sporządzanie analiz aktualności studium i planów miejscowych,
realizowanie zadań wynikających z obowiązku udostępniania informacji przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE oraz statystyki GUS).
 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
wykształcenie wyższe magisterskie – architektura,
staż pracy co najmniej 5 lat, doświadczenie w zakresie pracy w strukturach samorządowych na stanowisku kierowniczym.
 
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
znajomość przepisów prawnych: w zakresie planowania przestrzennego i przepisów samorządowych,
obsługa komputera: w stopniu zaawansowanym,
wymagana znajomość oprogramowania z rodziny AutoCad oraz GIS,
mile widziana znajomość języka obcego.
 
Preferowane cechy osobowe kandydata:
umiejętność kierowania zespołem,
umiejętność rozwiązywania konfliktów,
kreatywność.
 
Informacja o warunkach pracy:
pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy, następna umowa na czas określony, nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
 
Wymagane dokumenty:
życiorys, list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe,
własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 
Termin składania dokumentów:
do 20 listopada 2013 r. do godziny 12.00.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Pabianicach
Referat Spraw Pracowniczych
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, pok. 36
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego”
 
Informacje dodatkowe o naborze
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne Komisja konkursowa typuje nie więcej niż ośmiu najlepszych kandydatów na jedno stanowisko urzędnicze, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, którzy przechodzą do drugiego etapu naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca rozmowy.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których Komisja przedstawia prezydentowi miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.*
Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Spraw Pracowniczych przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miejski w Pabianicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
*) Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, należy zaznaczyć, że pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, znajdującej się w gronie osób wyłonionych przez Komisję.
Warunek ten nie dotyczy zatrudniania kandydata na kierowniczym stanowisku urzędniczym.