Kto może głosować

Warunkiem umożliwiającym przystąpienie do wyborów jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie aktualnego dowodu osobistego.

Każdy z uprawnionych obywateli ma prawo do oddania jednego głosu w lokalu okręgowej komisji wyborczej. Lokale wyborcze w Pabianicach są w tych samych miejscach (szkołach, domach kultury), jak w przypadku wyborów samorządowych.

Z obwieszczeń dowiemy się o numerach, ulicach oraz siedzibach komisyjnych, do których zostaliśmy przydzieleni.

ZOBACZ, GDZIE GŁOSUJESZ

Żeby nasz głos był ważny

Głosować będziemy 26 maja w godzinach 7.00–21.00 w „naszym” lokalu wyborczym. Tam po okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem (może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) od komisji wyborczej otrzymamy kartę do głosowania.

Będzie koloru białego wielkości 26 na 35 cm. Znajdą się na niej nazwiska wszystkich kandydatów z naszego okręgu (okręg 6).

Nazwiska będą wydrukowane na szarych paskach. Przed nazwiskiem będzie kratka.

Nasz głos będzie ważny, jeśli postawimy tylko jeden znak X na karcie do głosowania. Może to być X , +, ale muszą to być dwie linie przecinające się w kratce przy nazwisku naszego kandydata.

Aby oddać pełnoprawnie głos, należy udać się do urny wyborczej i wrzucić do niej zgiętą kartę wyborczą.

 

Głos będzie nieważny, gdy:

  • karta jest pusta lub przedarta,
  • postawione są 2 lub więcej znaki X przy nazwiskach kandydatów z różnych list.

 

Jak podzielą mandaty w Polsce

1. Państwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów. W podziale mandatów biorą udział tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5 procent ważnych głosów.

2. Mandaty rozdzielą się najpierw między komitety wyborcze przy użyciu metody d’Hondta, podobnie jak w przypadku wyborów do Sejmu.

3. Mandaty przypadające danemu komitetowi w skali kraju rozdziela się pomiędzy jego listy okręgowe przy użyciu metody Hare’a Niemeyera (tzw. metody największej reszty). Duże znaczenie ma tu frekwencja wyborcza w okręgu i liczba głosów oddanych na konkretną listę; na tym etapie wiadomo już, ile mandatów przysługuje np. komitetowi A w okręgu nr 4.

  1. Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy dostaną kolejno największą liczbę głosów, przy czym miejsce na liście nie ma tu znaczenia.

Uwaga! Z powodu niskiej frekwencji może się zdarzyć, że z danego okręgu do EU nie dostanie się żaden kandydat.