Wymagania stawiane kandydatom (konieczne):

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- bycie niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej (przeniesienie do rezerwy po odbyciu służby lub bez odbycia służby) - nie dotyczy kobiet,

- legitymowanie się bardzo dobrym stanem zdrowia, tj. zdolnością fizyczną i psychiczną, konieczną do pełnienia tej służby,

- posiadanie warunków zdrowotnych i psychofizycznych do służby w PSP,

- wykształcenie: co najmniej średnie z maturą,

- prawo jazdy kat. B.

 

Za to będą dodatkowe plusy:

- biegła znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  -Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- biegła znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.),

- biegła znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- ogólna znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej

(Dz. U. z 2009r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.),

- ogólna znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn. zm.),

  • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu aplikacji biurowych).

 

Wymagania pożądane:

- komunikatywność i kreatywność,

- umiejętność w nawiązywaniu kontaktów,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność na stanowisku pracy,

- dyspozycyjność,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- kultura osobista,

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

- zamieszkiwanie pow. 1 roku na terenie powiatu pabianickiego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i podanie o pracę,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia,

- kopia dowodu osobistego,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy w administracji publicznej,

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu sprawnościowego z widocznym wpisem „zdolny do próby wydolnościowej, testu sprawności fizycznej oraz testu akrofobii", wystawione nie później niż jeden miesiąc przed datą wyznaczoną na jego przeprowadzenie,

- kserokopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących: danych osobowych, odbywania czynnej służby wojskowej oraz stosunku do służby wojskowej i kategorii zdrowia (nie dotyczy kobiet),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Do każdej kserokopii należy dostarczyć oryginał dokumentu do wglądu.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

95-200 Pabianice

ul. Kilińskiego 4

z dopiskiem na kopercie „nabór”

 

Etap 1 - weryfikacja złożonych dokumentów aplikacyjnych

Etap 2 - test sprawności fizycznej oraz test akrofobii

Etap 3 - sprawdzenie niezbędnej wiedzy

Etap 4 - rozmowa kwalifikacyjna

Do tego etapu zakwalifikuje się pięciu kandydatów z najwyższą liczbą punktów (sumą punktów za wymaganie doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz inne uprawnienia, próbę wydolnościową, test sprawności fizycznej i test wiedzy).

Kandydat zakwalifikowany po czwartym etapie zostanie skierowany na badania psychologiczne oraz do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w celu orzeczenia jego przydatności do służby w PSP.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach podejmie Komendant Powiatowy PSP na podstawie uzyskanych przez kandydata wyników, po orzeczeniu o stanie zdrowia kandydata przez Komisję Lekarską MSW w Łodzi. Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru z podaniem przyczyny.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela komórka kadrowa oraz sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach, nr tel. (42) 225 43 00.