- Ale sąd może ustanowić i 100 złotych. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż 10 procent miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszonego przez prezesa GUS – wyjaśnia Joanna Ubych, dyrektorka Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. – Wszystko zależy od zakresu sprawowanych w ramach opieki prawnej czynności.
Nowa ustawa wchodzi w życie 13 czerwca tego roku. Zgodnie z nią sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi - na jego żądanie -stosowne wynagrodzenie okresowe lub jednorazowe (w dniu ustania opieki lub zwolnienia z niej). Wynagrodzenie nie będzie przyznawane, jeśli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki związane jest z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.
Wynagrodzenie będzie pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane z środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
- Pod koniec maja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi otrzymałam pismo z prośbą o określenie kosztów tego zadania, bo środki mają być wypłacane właśnie przez MCPS – mówi Joanna Ubych. – Na dzień dzisiejszy obliczenie ich jest niemożliwe, bo minie kilka miesięcy, zanim dany opiekun zgłosi się do sądu i zanim sąd ustali wysokość wynagrodzenia.